Den­u­mire: Pro­movarea Inte­grării Europene a Repub­licii Moldo­va cu accen­tul spe­cif­ic asupra sec­toru­lui agricol

Acron­im EUAGRO

Numărul de refer­ință: 610667-PPE‑1–2019-1-MDEPPJMO-PROIECT

Data de începere: 16 octombrie 2019

Durată: 24 Luni

Insti­tuția ben­e­fi­cia­ră Uni­ver­si­tatea Agrară de Stat din Moldo­va (UASM)

Proiec­tul EUAGRO pro­movează activ­itățile de infor­mare și dis­em­inare a cunoșt­ințelor refer­i­toare la Uni­unea Euro­peană și mecan­is­mele aces­teia în dome­ni­ul agricol.

Project objec­tives:

1. Sporirea cunoșt­ințelor și creșterea nivelu­lui de famil­iar­izare a domeni­ilor legate de tri­unghi­ul cunoaș­terii, orga­ni­zarea soci­etății civile cu privire la politi­cile UE, în gen­er­al, și legate de Repub­li­ca Moldo­va, cu accen­tul prin­ci­pal pe polit­i­ca agri­colă și mecan­is­mele EU către RM;
2. Încu­ra­jarea coop­erării între medi­ul aca­d­e­m­ic, fac­torii de decizie, soci­etatea civilă și tiner­ii în ceea ce privește politi­cile UE, cu accen­tul prin­ci­pal pe sec­torul agricol;
3. Proiectarea opor­tu­nităților, real­izărilor și obsta­colelor pro­ce­selor de inte­grare euro­peană a Repub­licii Moldo­va în cadrul politicii europene de vecină­tate (PEV);
4. Creșterea cunoșt­ințelor grupurilor țin­tă cu privire la pro­gre­sul obțin­ut de Repub­li­ca Moldo­va în cadrul OMC prin semnarea Acor­du­lui de asociere (AA);
5. Inte­grarea al căror pro­gram de studiu nu este legat de aspectele UE și creșterea înțelegerii pro­ce­su­lui de inte­grare a Moldovei în spați­ul UE din cadrul PEV și EaP, AA prin realizarea sem­i­narelor de for­mare interuniversitară;
6. Pro­movarea implicării într-un dia­log de politi­ci pub­lice în ceea ce privește inte­grarea agri­colă a pro­duselor românești pe piața UE;
7. Îmbunătățirea înțelegerii prob­lemelor și dez­voltării actuale a politi­cilor UE cu accen­tul prin­ci­pal pe polit­i­ca agri­colă și mecan­is­mele aces­teia legate de Repub­li­ca Moldova.