Proiec­tul EUAGRO va fi imple­men­tat într‑o perioadă de 2 ani, începând cu octombrie 2019 și se va încheia la sfârși­t­ul lunii octombrie, anul 2021. Pe dura­ta des­fășurării proiec­tu­lui sunt plan­i­fi­cate orga­ni­zarea unui set de activ­ități de cerc­etare, edu­cație, dis­em­inare, sen­si­bi­lizare, din­tre care:

  • Patru sem­i­nare “Înțelegerea prin­ci­palelor prob­leme ale politi­cilor UE în Repub­li­ca Moldova”;
  • Masa rotundă “Acor­dul de asociere UE-Moldo­va: etapele prevăzute”;
  • Ate­lierul de lucru inter­națion­al “Aspectele legale ale politicii agri­cole europene și rolul pro­duselor agri­cole în relația com­er­cială din­tre UE și Repub­li­ca Moldova”;
  • Con­fer­ința “Per­spec­tive și real­izări în cadrul inte­grării europene a Repub­licii Moldova”;
  • Cerc­etare “Efectele migranților repa­tri­ați asupra dez­voltării rurale și agricole”.

Activități