Perioa­da Den­u­mirea activității:
Octombrie — Ianuarie Eveni­men­tul nr.6

Ate­lierul de lucru inter­națion­al „Aspectele legale ale politicii agri­cole europene și rolul pro­duselor agri­cole în relația com­er­cială din­tre UE și Repub­li­ca Moldova”

Ian­uar­ie — Aprilie Eveni­men­tul nr.7

Con­fer­ința “Per­spec­tive și real­izări în cadrul inte­grării europene a Repub­licii Moldova”

 

Octombrie Cerc­etare “Efectele migranților repa­tri­ați asupra dez­voltării rurale și agricole”

Octombrie 2019 — Octombrie 2021