EUAGRO project has been select­ed for financing

Anul aces­ta, Uni­ver­si­tatea Agrară de Stat din Moldo­va ben­e­fi­ci­ază de un grant acor­dat de Comisia Europenă în suma de 49.650 EUR în ved­erea real­izării proiec­tu­lui EUAGRO

Pe data de 31 iulie 2019 Agenția Exec­u­tivă pen­tru Edu­cație, Audiovizual și Cul­tură (EACEA) a pub­li­cat rezul­tatele selecției pen­tru apelul Acți­u­nile Jean Mon­net (EAC/A03/2018), pro­gra­mul Eras­mus +. În acest an au fost depuse 1315 cereri, din­tre care doar 251 au fost selec­tate pen­tru finanțare. Anul aces­ta, Uni­ver­si­tatea Agrară de Stat din Moldo­va ben­e­fi­ci­ază de un grant acor­dat de Comisia Europenă în suma de 49.650 EUR în ved­erea real­izării proiec­tu­lui „EUAGRO: Pro­movarea Inte­grării Europene a Repub­licii Moldo­va cu accen­tul spe­cif­ic asupra sec­toru­lui agri­col”, având ca coor­do­na­tor Ele­na Sim­ci­uc, Direc­tor al Cen­tru­lui pen­tru studii Europene „EUroSTUD­IES”, respon­s­abil pen­tru proiectele din cadrul Uni­ver­sității Agrare de Stat din Moldo­va. Acți­u­nile Jean Mon­net vizează pro­movarea exce­lenței în predare și cerc­etare, în dome­ni­ul studi­ilor privind Uni­unea Euro­peană, la niv­el mon­di­al. Aces­te acți­u­ni au, de aseme­nea, scop­ul de a pro­mo­va dia­logul între medi­ul aca­d­e­m­ic și soci­etate, incluzând aici și fac­torii de decizie locali și la niv­el guver­na­men­tal, funcționari pub­li­ci, actori din soci­etatea civilă, reprezen­tanții diferitelor niveluri de învățământ și reprezen­tanții mass-media. Activ­itățile spri­ji­nite generează cunoaștere și infor­mații care pot susține pro­ce­sul decizion­al din partea UE și care pot con­sol­i­da rolul UE într‑o soci­etate globalizată.